Általános Bérlési Feltételek

 

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a TOKO Autókölcsönző (székhelye:, képviseli: Borszéki Levente  ügyvezető, elektronikus levezési cím: , a továbbiakban: Szolgáltató) az autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatos szabályokat rögzítse és azokról tájékoztassa az érintetteket, elsősorban a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő). Szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény 24. §. (3) bek. értelmében nem köteles adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készíteni.

1. Jogi alapok

1.1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek. szerint a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki. 

1.2. Ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek. szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűntetését követő öt évig kezeli. 

1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek. szerint, ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A (2) bek. szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:
a) a gépjármű hatósági jelzését,
b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
c) azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette. 

1.4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 220. §-a szerint, aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el. 

1.5. A jogrendszer egyéb elemei – így a számviteli szabályok – is előírhatnak adatkezelési, illetve adatszolgáltatási jogot vagy kötelezettséget a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

Az 1. pont szerinti, a jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
d) Bérlő neve, lakcíme, tartózkodási helye, illetve székhelye
e) természetes személy Bérlő esetén a Bérlő neve, anyja neve, születési helye és ideje,
f) nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma,
g) külföldi Bérlő esetén az állampolgárság megjelölése, 
h) a bérlet kezdő és befejező időpontja,
i) a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje,
j) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya száma,
k) tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei. 

Az adatkezelés célja a bérleti szolgáltatás teljesítése, a bérleti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a bérlettel kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása. 

3. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

3.1. A 2. pont szerinti adatok a gépkocsi bérleti szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. 

3.2. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti. 

3.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely, a fentiekben nem említett körben történő adatkezelésre kerül sor.

3.4. A Szolgáltató köteles a Bérlőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni. 

3.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni. 

3.6. A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 

3.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni. 

3.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papíralapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni. 

4. A személyes adatok továbbításának esetei

4.1. A 2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
b) a számlázási és forgalmazási viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 

4.2. Az adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók: 
e) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a bérlet, illetve a panaszok ügyintézését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
f) a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 


5. A bérlő hozzájárulása és módosításának joga

5.1. A Szolgáltató a Bérlő adatkezeléséhez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő. 

5.2. A Bérlő adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
g) a bérleti szerződés keretében nyilvántartott hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
h) egyes ajánlat esetén a Bérlő által szolgáltatott adatlapon tett nyilatkozattal.

5.3. A Bérlő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja. 

5.4. A Bérlő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes. 

6. A szolgáltató adatkezelésének szabályai   

6.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé. 

6.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli. 

7. Az elektronikus kommunikáció elvei

7.1. Amennyiben a Bérlő bizalmas adatokat (pl. bankkártya számot) ad meg bármely regisztráció vagy foglalási folyamat során, a Szolgáltató secure socket layer (SSL) technológiával titkosítja az információkat. 

A Szolgáltató követi az általánosan elfogadott ipari szabványokat, hogy megvédje a részére átadott, személyes azonosításra alkalmas és személyes adatokat mind az adatátvitel során, mind az információk beérkezésekor. Mindemellett a Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes biztonságot az Internet veszélyeire és működési elveire tekintettel. Ezt szem előtt tartva a Szolgáltató kéri, hogy a Bérlő ne adja meg fizetési kártya számát a Szolgáltató weboldalain található mezőkben, kivéve azt a mezőt, melyet kifejezetten erre a célra jelölt meg. 

A Szolgáltató a Bérlőt nevének, telefonszámának és e-mail címének megadására kéri. Ez teszi lehetővé, hogy foglalását feldolgozzák, felvegyék a Bérlővel a kapcsolatot esetlegesen felmerülő problémák esetén, valamint, hogy a foglalás visszaigazolásaként e-mailt küldhessen.


Az ügyféladatok bizalmasságát a Szolgáltató alábbi adatvédelmi elvei és eljárásai biztosítják.

A weboldalon megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag saját rendszerében tárolja autókölcsönzési tevékenysége működtetésének, ügyintézési tevékenysége szinten tartásának, illetve fejlesztésének támogatása céljából. Mivel a Szolgáltató a Toko autókölcsönző rendszert működtető nemzetközi csoport része, a Toko autókölcsönző rendszer működtetésében résztvevő, más – európai és Európán kívüli – cégekkel időről-időre megosztja a szolgáltatása működtetéséhez kapcsolódó információkat, melyhez hozzátartozhatnak az ezen weboldalakon keresztül megadott személyes információk is. A Bérlő személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adta. A Szolgáltató ügyfeleinek lehetőséget biztosít arra, hogy a róluk nyilvántartott adatokat bármikor megismerhessék, és az adatokat, azok naprakészségének biztosítása céljából helyesbítsék. 

7.2. Nyilvántartott adatok: A weboldal felkeresésekor a Szolgáltató nyilvántartásba veszi a Bérlő által használt IP-címet, mely kizárólag a Bérlő által használt Internet-szolgáltatót azonosítja, és a Bérlőről, mint egyénről semmilyen információt nem tartalmaz. 

7.3. A cookie-k, online nyereményjátékok és online kérdőívek használatával kapcsolatos információk az ezeket bemutató honlapon találhatók, az ezekkel kapcsolatos információk megadása a Bérlő önkéntes döntését jelenti. 

8. Az adatvédelmi felelős

neve: Benkocs Gábor

beosztása: informatikus

8.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani:
a) azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szabályzatot megismerje, és a munkája során betartsa,
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,
c) a jelen Szabályzatnak a Bérlők, ügyfelek részére az ügyfélszolgálati irodában, valamint – ha van – Internetes honlapján való nyilvános elérhetőségét.

Hatályos: 2014.04.30-tól

Copyright (c) TOKO Autókölcsönző 2016. All rights reserved.